Passend onderwijs 

 
Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Scholen hebben de plicht een passende onderwijsplek te bieden voor alle leerlingen. Dit kan op de eigen school zijn, een school binnen de regio of op een speciale school. De school en het samenwerkingsverband BePo werken samen bij het zoeken naar een passende onderwijsplek. We maken in het samenwerkingsverband zo veel mogelijk gebruik van de beschikbare expertise vanuit betrokken schoolbesturen en scholen. Er is sprake van 3 verschillende netwerken:

1.      Schoolnetwerken

Iedere school binnen het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor zijn eigen schoolnetwerk. Op onze school zijn verschillende specialisten aanwezig; gedragsspecialist, remedial teacher en  intern begeleider.

2.      Lokale netwerken

Binnen BePO werken scholen en schoolbesturen lokaal met elkaar samen in vier netwerken. We starten met de netwerken Buren & Neder-Betuwe, Culemborg, Geldermalsen & Neerijnen en Tiel. We focussen in eerste instantie op kennisdeling door interne begeleiders van de betrokken scholen.

3.      Regionale netwerken

Binnen BePO is er ook een regionaal netwerk. In dit regionale netwerk werken de themaspecialisten en de plusconsulent nauw samen met de intern begeleider van de school. Op onze school is Hester van Steenis de plusconsulent. Op de site van www.swvbepo.nl vind je meer informatie over ons regionale netwerk en andere zaken op het gebied van passend onderwijs.