Leerlingbespreking

  • De speciale zorg lln. worden binnen het team besproken en of ingebracht in een team vergadering. ‘Zorg’ staat elke teamvergadering op de agenda. 
  • De IB-er heeft 4 x per jaar CLB/overleg met de begeleidster van Bepo over zorg lln. en de zorg binnen de school in het algemeen. Zo nodig kunnen hier leerkracht, RT-er, GS of ouders bij aanwezig zijn. Indien nodig kan er een observatie door de orthopedagoog of zorgteam in de klas plaats vinden. 
  • De IB-er heeft 2x per jaar een groepsbespreking en een groepsbezoek bij elke leerkracht/groep. Hier wordt de groep als geheel besproken, maar ook individuele zorg lln. Tijdens deze besprekingen kan een aparte afspraak gemaakt worden om individuele lln. verder te bespreken.   
  • Het zorgteam heeft zo nodig regelmatig contact en overleg met de leerkracht over zorg lln. of de groep in zijn geheel. Dit kan o.a. zijn n.a.v. afgenomen toetsen, observaties, nieuwe ontwikkelingen of klassenbezoek. 
  • Het zorgteam heeft eens per maand overleg. Tijdens dit overleg worden de zorg en begeleiding van alle zorg lln. besproken.
  • De GS heeft minimaal 1x er jaar een groepsbespreking met de leerkracht n.a.v. de resultaten van Kanvas. Tijdens deze bespreking wordt ook het pedagogisch klimaat en de pedagogische stijl van de leerkracht besproken. Indien nodig wordt er een vervolg gesprek gepland. Zie verder het beleid pedagogisch klimaat. 
  • Er vindt overleg plaats tussen de leerkracht en de RT-er, als de RT-er wordt ingeschakeld door leerkracht en/of het zorgteam. Dit kan zijn n.a.v.: de resultaten van afgenomen toetsen, het bijstellen van een handelingsplan, vragen omtrent de leerontwikkeling van een ll. en bij een eindevaluatie.