Interne procedure


Onze school volgt de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van het leerlingvolgsysteem van Cito.

Het leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat uit:
CITO, Kijk, Aarnoutse gr. 1/2, KANVAS.

 
 • De leerlingen worden vanaf groep 1 binnen ons leerlingvolgsysteen gevolgd en begelid. tevens worden de leerlingen van de peuterspeelzaal 't Olifantje gevolgd en begeleid via hetzelfde leerlingvolgsysteem.
 • Op het moment dat een leerling opvalt stelt de leerkracht een handelingsplan op. 
 • Met regelmaat wordt het handelingsplan voortgezet, beeindigs op bijgesteld.
 • Is er geen vooruitgang geboekt dan wordt deze leerling dan bespreek de leerkracht de leerling met het zorgteam. wanneer blijkt dat alle mogelijkheden binnen de groep/ of bereik van de leerkracht benut zijn vor het zorgteam ingeschakeld. Dit kan in de vorm van RT, hulp van gedragspecialist of er vindt nader onderzoek plaats. Dit gebeurd altijd in overleg met ouders.
Dan wordt gekeken naar de volgende zaken;
 • voorgeschiedenis,
 • aanpak en resultaat in de groep,‚Äč
 • LVS,
 • overige zaken die van belang kunnen zijn (thuissituatie, situatie in de groep, etc),
 • nieuwe aanpak met of zonder RT.
 • De RT is in samenwerking met de groepsleerkracht en ingebed in de groepssituatie. De aanpak omtrent de ll. in de groep en bij RT, wordt door de leerkracht omgezet in één handelingsplan.
 • Mocht er na het doorlopen van deze stappen nog onvoldoende resultaat behaald zijn of er nog een specifieke hulpvraag zijn, dan kan de leerkracht in overleg met het zorgteam zich wenden tot de plusconsulent van BePo. Dit overleg loopt altijd via de IB-er.
Groepsplannen:
Op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool  wordt er met groepsplannen gewerkt. De hele groep wordt in 3 niveaus verdeeld. De basisgroep is de grootste groep leerlingen. Deze leerlingen kunnen de stof in de klas goed volgen. Daarnaast is er een subgroep 1 en 2. In subgroep 2 zitten alle leerlingen die extra verrijking aan kunnen en in subgroep 1 zitten de leerlingen die extra aandacht nodig hebben om de leerstof in de klas te kunnen blijven volgen.

 

Groepsbespreking:
3 x in een jaar vindt er een groepsbespreking plaats en daarna op schoolniveau een
teambespreking. In de groepsbespreking worden de behaalde resultaten en opbrengsten besproken en gekoppeld aan de doelen en ambities die op schoolniveau vastgesteld zijn. De intern begeleider  bekijkt samen met de leerkracht de vorderingen van de groep en de individuele leerling.

 

Klassenbezoek en leerlingbespreking: 
2 x in een schooljaar legt de intern begeleider klassenbezoeken af en bespreekt daarna met de leerkrachten de tussenopbrengsten en de zorgleerlingen.