Meer-hoogbegaafdheid


Onder hoogbegaafd verstaan wij leerlingen waarbij een psychologisch onderzoek is afgenomen en het IQ boven de 130 is. Deze leerlingen gaan bij ons op school compacten (SLO) voor de vakken rekenen en taal. Daarnaast krijgen zij verrijking aangeboden in een vast werkschema. Deze leerlingen maken alle toetsen van het LVS mee en daarbij wordt goed gekeken naar een groei in vaardigheidsscore en dle. Daarnaast wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de werkhouding goed in de gaten gehouden. Bij problemen of negatieve veranderingen volgt er overleg met de IB-er of GS.

Ook kinderen met een hoge score bij de toetsen verdienen extra aandacht.
Zij krijgen dan ook een adaptieve begeleiding, waarbij ze extra materiaal dus uitbreiding en verdieping van de leerstof krijgen aangeboden.

De volgende materialen zijn o.a. op school aanwezig:
  • Pittige plustoren
  • Digitale plusklas
  • Somplex
  • Rekentoppers
  • Taaltoppers
  • Wiskunde boeken
  • Bolleboos boeken voor verschillende groepen
  • Plustaak werkboeken voor rekenen en taal voor meerdere groepen 
  • Werkgidsen van Kinheim


Werkwijze hoogbegaafden             

1.     Gediagnosticeerd onderzoek (IQ van >130)

Daarnaast kan dit ook ingezet worden voor kinderen in groep 7/8 die naar verwachting zullen uitstromen naar het VWO (dit kan zonder diagnostisch  onderzoek op basis van de cito en methode resultaten en het ontwikkelingsprofiel)  

2.    Overleg leerkracht met IB-er 

3.    Plan van aanpak

-      Compacten rekenen en taal (SLO)

Altijd nieuwe instructie volgen

Bij rekenen altijd de praattaak meedoen en maken

Altijd methodetoetsen maken en vanuit analyse handelen

-      Verrijking in een weekschema

Extra werk wordt 1 x per week nagekeken

Verrijking wordt gekozen in overleg met IB-er, bb-coördinator en ob-coördinator en uit de lijst ‘Materiaal meer- en hoogbegaafden’

-      1 x per week onder begeleiding aan een project werken

Dit werken gebeurt onder begeleiding van onderwijspersoneel

Waar mogelijk klas bij betrekken 

4.    Plan wordt besproken met ouders

Tussenevaluaties vinden plaats tijdens 10-minutengesprekken

5.    Volgen van de ontwikkelingen

Volgen d.m.v. de methodetoetsen

Volgen d.m.v. de toetskalender (Cito), hierbij kijken we naar het resultaat: A+, groei van de vaardigheidsscore en dle.

Extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding

Bij problemen of negatieve veranderingen, overleg met de IB-er of GS.

 

Werkwijze vermoeden

1.     Er is een vermoeden

2.    Leerling bespreken met de IB-er

3.    Samen met de IB-er de signaleringslijst invullen en toetsresultaten bekijken

4.    Gesprek met ouders, eventueel advies voor onderzoek