handelingsgericht werken.

Op de Burgemeester Westerbeek van Eertenschool wordt handelingsgericht gewerkt. Door deze manier van werken kunnen we adaptief onderwijs vorm geven en op een doeltreffende manier leerlingen begeleiden.  Bij het handelingsgericht werken zijn de volgende punten voor ons als school belangrijk: 
 

 
1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat hebben leerlingen nodig
om een bepaald doel te behalen?

2. Afstemming en wisselwerking: Het gaat om de wisselwerking tussen leerlingen,
leerkracht, school en ouders.

3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs. Het is de leerkracht die ’t doet. Maar,
wat heeft hij/zij hiervoor nodig, wat zijn diens ondersteuningsbehoeften?

4. Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn nodig om
ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te
voeren.

5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe
begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt
constructieve communicatie tussen betrokkenen; samen analyseren zij de situatie,
formuleren ze doelen en zoeken ze naar oplossingen.

6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het
leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen en
evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen.

7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is betrokkenen
duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie
wat doet, waarom, hoe en wanneer.