MR


In de medezeggenschapsraad (MR) van school kunt u als ouder onderwerpen inbrengen als het gaat om het beleid van onze school. U kunt dit doen door een mailtje te sturen, de ouders in de MR aan te spreken of door aan te schuiven bij de MR vergaderingen. Het eerste deel van de vergadering is namelijk openbaar.  
De MR bestaat uit twee ouders en twee leer­krach­ten. De directeur heeft  adviserende rol en licht de diverse onderwerpen toe.
De oudergeleding wordt gekozen door de ouders, die dan de functie voor een periode van drie jaar zal vervullen. Na de drie jaar kan een aftredend MR-lid zich nog éénmaal beschikbaar  stellen voor drie jaar.
In de medezeggenschapsraad worden diverse onderwerpen besproken die met de school van uw kinderen en het onderwijs te maken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
  • nieuwe lesmethoden,
  • de formatie,
  • het schooljaarplan waarin de aandachtspunten voor het komende schooljaar naar voren komen,
  • ontwikkeling van het schoolbeleid en de uitvoering daarvan;
  • beleid  Stichting Fluvium.   
We vergaderen 6 maal per jaar op school. Op afwisselende dagen in de week.
 
De bevoegdheden van de MR
Voor diverse beslissingen moet de schooldirecteur en het bovenschoolse management eerst de ouders en het personeel raadplegen. Dat gebeurt via de MR en is ook wettelijk verplicht volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
  • die waarover de MR eerst advies moet geven;
  • die waarvoor instemming van de MR vereist is;
  • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.
 
In de MR zitten de volgende mensen:
Namens de leerkrachten
·         Petra Vinkestijn
·         Helga Droogers
 
Namens de ouders
·         Lotte Boot
·         Astrid van den Heuvel-Onink

De notulen van de MR vergadering worden na het vaststellen in de volgende vergadering op de site gezet bij documenten. Zie link hieronder.
 

Notulen MR:
documenten


U kunt de MR per mail benaderen via het adres: mr@schoolvarik.nl


GMR

De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  en is de overkoepelende MR van de Stichting Fluvium waartoe ook de basisschool van Varik behoort. In de GMR hebben alle scholen van de stichting Fluvium een afgevaardigde. In de GMR komen bovenschoolse zaken aan de orde. De GMR heeft een rechtstreekse rela­tie met het college van bestuur van Fluvium.